Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển:

Năm 1991 - 2001: Doanh nghiệp nhà nước Công ty may xuất khẩu Vũng tàu.

Năm 2002- 2012: cổ phần hóa từ Doanh nghiệp nhà nứơc với tên gọi Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng Tàu.

Năm 2013: tách ra từ Công ty cổ phần may xuất khẩu Vũng tàu thành lập Công ty cổ phần may Vũng Tàu

Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam & Điều lệ Công ty

Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần may Vũng Tàu:

  1. Đại hội đồng cổ đông
  2. Hội đồng quản trị
  3. Ban kiểm soát
  4. Ban giám đốc Công ty
  5. Các phòng nghiệp vụ
  6. Các phân xưởng sản xuất